Reference na vyřešené sousedské spory

Příběh pana J. z Říčan u Prahy

Kontaktoval nás pan Jiří O. z obce nedaleko Říčan u Prahy. Po telefonu rámcově vysvětlil jeho spor se sousedy.

Spor mezi ním a sousedy (manželé Eva J. a Václav J.) spočíval v průběhu hranice mezi jejich pozemky. Pan Jiří koupil pozemek od předchozího majitele před 15ti lety, přestavěl původní budovu, ale ploty zůstaly původní. Spornou část hranice tvořil plot na zdi nad potokem a zeď samotná.

V prvé řadě jsem vysvětlil panu Jiřímu, jak naše služba funguje. Celý proces je popsán v následném zápisu průběhu úspěšného řešení sousedského sporu.

Prvotní kontakt:

 • Po úvodním rámcovém vysvětlení situace a identifikace parcel a sporných hranic jsem p. Jiřího požádal o kontakt na sousedy. Pan Jiří kontakt neměl a proto jsme odeslali doporučený dopis s vysvětlením toho kdo jsme, čím se zabýváme a jak by naše případná součinnost fungovala. Na závěr tohoto vysvětlení byla žádost, aby v případě jejich souhlasu s tím, že bychom se pokusili jejich spor se sousedem urovnat a vyřešit, se ozvali na přiložené kontaktní údaje.
 •  Na základě tohoto dopisu nás p. Václav kontaktoval, že by měl zájem o naši spolupráci na řešení jejich problému. Zároveň vyslovil domněnku, že tomu nedává mnoho nadějí, protože se sousedem mají dlouhodobé neshody a domluva nebude možná.
 •  Následovalo seznámení pana Václava s podmínkami naší spolupráce a to, že veškeré činnosti vedoucí k prvnímu jednání, jako jsou příprava podkladů, vytažení archivních podkladů ze stavebního a katastrálního úřadu, prvotní kontrolní zaměření jsou zdarma bez ohledu na výsledek. Pokud se podaří v průběhu jednání nalézt dohodu, tato bude na místě sepsána a podepsána všemi stranami.

 

Na základě dohodnutého řešení provedeme všechny nezbytné kroky k nápravě a správně evidenci na všech dotčených úřadech.

Odměna za tyto služby jsou podle našeho ceníku, který je volně ke stažení či nahlédnutí na webových stránkách www.caki.cz.

 

Přípravná fáze:

 • Vyrozuměl jsem pana Jiřího, že soused pan Václav souhlasí s naší pomocí a stanovil jsem termín první schůzky, vhodný pro obě strany sporu.
 •  Do doby prvního jednání jsme obstarali všechny podklady ze stavebního úřadu ve formě kolaudačních rozhodnutí, zaměření skutečných provedení a projektů pro stavební povolení, dále jsme na katastru nemovitostí vyhledali všechny smlouvy a geometrické plány vztahující se k předmětným pozemkům. Na základě těchto podkladů jsme vytvořili mantinely faktické i právní, ve kterých by se měl spor pohybovat.

sipka-dolu

Jednání :

 • První jednání je zásadní proto, že se na jeho počátku stanoví pravidla dalšího jednání. Po odsouhlasení dalšího průběhu technický mediátor provede jednání nejprve s oběma stranami odděleně. Nejprve jsem situaci a problém probral s p. Václavem a jeho ženou. Poté jsem to samé udělal s p. Jiřím.
 •  Následně jsme se na místě samém setkali všichni dohromady a proběhlo první kolo jednání, jehož výsledkem bylo rámcově stanovené řešení a jeho řešení. Dal jsem oběma stranám čas na rozmyšlení společně dosaženého výsledku a stanovil jsem termín další schůzky s jasným scénářem doladění detailů finálního řešení a uzavření první části řešení.
 •  Na další schůzce jsme doladili detaily konečného řešení průběhu hranice, vlastnictví hraničních znaků, zdi a plotu, vyhotovili fotodokumentaci a podepsali dohodu o výše uvedených skutečnostech.

sipka-dolu

Náprava evidence:

 • Dohodnuté průběhy byly zaměřeny, byla zaměřena zeď s plotem
 •  Na základě zaměření bylo provedeno vyhotovení geometrického plánu, vytyčovacího výkresu, projekt osazení zdi a plotu a dokumentace skutečného provedení stavby
 •  Na stavebním úřadě bylo zajištěno odsouhlasení zdi a plotu a jejich evidence
 •  Do katastru nemovitostí byla vložena finální poloha odsouhlasené hranice nejpřesněji jak je podle platné legislativy možné, tak aby se na této hranici nemohl do budoucna takovýto spor opakovat

 

Konečným výsledkem naší práce bylo předání složek s výše uvedenými listinami a potvrzeními, doplněných o fotodokumentaci, originálu podepsané dohody o průběhu hranice a v neposlední řadě certifikátu pozemkové držby.

Zásadní v tomto případě bylo znovu nalezení harmonického vztahu mezi sousedy, který byl (tak jako ve většině případů) spuštěn nedorozuměním a špatnou interpretací chování obou sousedů.

 


Modelový případ řešeného problému

Sporná hranice 100 metrů, dvě spořící se strany o průběh plotu a zdi garáže.

–Akutní řešení

Nalezení řešení pro obě strany a navržení dalšího postupu – ZDARMA.

–Druhá Fáze

Vyhotovení GP na nový průběh hranice – 6 500Kč

–Získání demoličního výměru, dodatečné passportizace a kolaudačního rozhodnutí ze stavebního úřadu, obstarání vyjádření dopravního odboru a odboru životního prostředí, získání povolení dělení od stavebního úřadu, vyhotovení protokolu pro vklad do KN a jeho ověření, vklad do KN včetně kolku, vklad listin včetně Dokumentace Skutečné Provedení Stavby na stavební úřad a další dotčené úřady, vyhotovení dodatečných přiznání k dani z nemovitosti – 16 hodin – 8 000 Kč.

–Celkem náklad na Komplexní řešení a vyřešení sporu – 14 500Kč

–Pokud se dotčené strany nedohodnou odpočátku jinak, je ihned při prvním kontaktu z naší strany deklarován model rovného dělení nákladu za naše služby

–Telefonické potvrzení termínu první schůzky je považováno za závaznou objednávku a je nutné toto potvrzení získat od obou stran.